HAR ALƏF QILEY DƏMONE

19 Sen 2020 12:49
1113

   Təbiətən lığmone. Diəro şe lozim ni. Hejo çəmə Tolışə vişonədə, bandonədə bo har dardi dəvo bə aləf, vıl pəydo karde bəbe. Xandəxə kənoondə curi beməon beşedən ki, dəvon yarə çok karde, doji bırnie, han-hıt varde bedə. Ğərinonku, sasoronku jığo çoko çəmə nənon, bobon dı beməon, aləfon vasitə curbəcurə noxəşinonşon çok kardə. Bəşmə çə aləfon dı-se qılə həxədə məlumat dodəmon.

                                                                PUNƏ

   Çı bemə mualicə əhəmiyyətış veye. Əçey tojə livon de inci ivrədə hardiədə tanqənəfəsəti çı coniku bekardedə. Punə yarə noxəşion çok karde zınedə. Punə çay peşomiyədə dıli bəyəndı qıniye iyən pevarde vəy se bedə. Əv bo sard qıniyəyən dəmone. 
   Ekırə noxəşi qətə odəm vənəşə rəğ, qəzənə iyən punə ivrədə bıqılvonu peşomu conış ekırəku pebərəxe.

 

 

                                                             MARZƏ

   Ve ətrinə aləfe. Əçey həm tarə livonədə, həmən hışkə livonədə çəmə tolışə kəonədə ve istifodə kardedən. Hışkə marzədə bə dəm noə çay bo luzə doji dəmone.

 

 

                                                             ZƏFƏRON

   Çı ədviyotədə məişətədə here-hevuj istifodə kardə bedə. Zəfəroni mualicəvi əhmiyətşən hese. Əv bə hanvə varde xususiyəton molike. Sinir sistemi sokit kardedə. Zəfəron, nənof iyən hışkə çayədə dəm kardə məhluli peşomiədə odəmi zehn təmiz bedə, oqıniye çı cono beşedə, sədoj nıştedə. Zəfəroni bə anqivini umjən kardiədə vekədə sıği ov kardə.

 

 

                                                   TƏYF

   Əçey donə sırkə dılədə qılvoniye lozime. Çəyo həmonə məhluli çı yarı sıpe noədə yarə xususən çırk kardə yarə rə çok bedə.Ve təyf hardiədə odəmi dim ruşin bəbe. Xorəki çok bə həzm dodə. Hejo təyf hardiədə səy mu bərk bedə, emedəni.

 

                                                            MƏKƏ

   Çın bemə mualicəvi əhəmiyyətış veye. Əçey pəpulədə bə dim noə çay bo vekə noxəşi dəmone.

Imiyən bahand