AZ HƏNİ IŞTƏNDƏ JİEDƏNİM

26 Mrt 2021 08:33
282

Sinədəm anədə sıxanım heste,
Botı çiç bovıtım ıştı dınyoku?
Bıdə ıştı dınyo botı bımandi, 
Az ısət qəp bəjem ıştə dınyoku.


De qınyə vavazon mandəm dimbədim,
Bandisə barzədəm, sığisə ğoymim.
Iştə coni bəştə ğıç qəte-qəte 
Iştə pokə nomi, rəğ-rişə soybim.


Ha rujım ğəmine, dard çımısə qon...
Səy səpe jo bızın mışt ehaştə bıə.
Zındənim çanədə ğəflət bəkardem,
Çəşonım pardənin, zıvon bıştə bıə.


Bə zulmi, əzobi tov varde-varde 
Həşi çəşonımku pemedə çımı.
Zəminən, osmonən, bızın, azim, az,
Zəminən,osmonən tanqine bomı.


Xıdolim, ım çoko yazibe bomı,
Qıləy dınyo dardi bardedənim ki...
Çand vaxte ıştəku diyəronədəm,
Az həni ıştəndə jiyedənim ki...

           Bəhram ŞƏMS -25.03.2021

Imiyən bahand