Azərboyconi məşhurə aktyor, Xəlği artist Mikayıl Mirzə

05 İyn 2022 11:22
186

Imruj çe Ağsu Tolış diyədə bə dınyo omə Azərboyconi məşhurə aktyor, Xəlği artist Mikayıl Mirzə bə yod dənoə ruje.

Mikayıl Şahvələdi zoə Mirzəyev 1947-nə sori yanvarə manqi 1-də çe Şamaxi rəyoni Tolış diyədə bə dınyo omə. Həmonə di ısətən heste, əncəx bə fırsiyə zəmin eqıne qoroş əvonşon bə Ağsu kuçşon doə karde. 

1969-nə sorədə çe Azərboyconi Devlət İncəsənətə İnstituti dram iyən kino aktyorəti fakultəş oroxniyə. 1976-nə soriku tobə 2000-nə sori Akademikə Dram Teatri aktyor bıə Mirzəyevon xeyzonədə ço boə, i hovə bıən. Çe Mikayıli pıə Şahvələd Səvət hukumət tojə ofəyeədə i mıddət ğaçəğ eqıniyə, de Səvetə hukumətiş mıborizə bardə. Peşo oqardə bə Aran de kaşte-dıveni məşğul bıə. Bə votəyon qoroş Mikayıli moə Susay çe Səfəvion şəcərədə bıə. Mikayilən sifəto bəy oxşəş doedəbən.

Mikayıl məktəbədə de Rasim Balayev iyən Səməndər Rzayevi bə ivrəş handə. Mikayıl bə şəhər bo hande şe piyeədə pıəş rozi bedəni əve de ıştə cifədə bıə da mənoti bə Boku şedə. Iştə sənədon bə Pedaqoji İnstitut dodə, əncə əyo dəşe nızne qoroş bə İncəsənət İnstitut dəşedə. 

Əğılətiku vey mıtoliyə əke, besəbın dərəcədə şer əzıni. Məktəbi əğılon bə panbə ko karde şeədə kinon əçəy əvəzi ko əken ki, əv şer bıvoto. 

Çe Mikayıli ən vey piyə sənətko Cəfər Cabbarliebən. İnynə manqi 3 çe Azərboyconi ən istedodinə aktyoronədə qıləy bıə Mikayıl Mirzə vəfoti sorəsəe. 

                                                     Arifi Rasim

<span>Azərboyconi məşhurə aktyor, Xəlği artist Mikayıl Mirzə</span><span xss=removed> </span>
<span>Azərboyconi məşhurə aktyor, Xəlği artist Mikayıl Mirzə</span><span xss=removed> </span>

Imiyən bahand