Bakir Hovilıj - ÇƏMƏ HOVİL - Tolışə zıvonədə tojə şeir

16 Avq 2022 16:37
482

Otəş vəşdə, otəşi zu çe otəşi zikədəy,
Iştə yurdi bə yod vardəm, hejo çemı fikədəy,
Çəmə diyən fəsonine, vəşti bəysəy, Likədəy,
Har fəslədə çəmə Hovil xəbə doydə vəşdiku.

Şe-şe Hovil reçin bedə sorbəsor har sinədə,
Di xıvandon şukur kardən, mandən ıştə diyədə,
Xıdoən bəy koməq bedə, xəy heste çəy bumədə,
Har fəslədə çəmə Hovil xəbə doydə vəştiku.

Ətrış heste vılə boğon, çe hion, çe vılvonon,
Əçəy doon, əçəy vılon, əçəy zizon, çəy toğon,
Əvəsori sipyə hıri, zardə həşi,  şəvşığon,
Har fəslədə çəmə Hovil xəbə doydə vəştiku.

Bakir HOVİLIJ

<span>Bakir Hovilıj - ÇƏMƏ HOVİL -</span><span xss=removed> Tolışə zıvonədə tojə şeir</span>

Imiyən bahand