Bə Filoloqiyəro fəlsəfə doktor, dosent Rasim Heydərov

15 İyl 2022 16:11
178

Bə Filoloqiyəro fəlsəfə doktor, dosent Rasim Heydərov

ambur.az-i məlumati qoroş, Rasim Arifi zoə Heydərov 1978-nə sor iyulə manqi 14-də çe Lankon rəyoni Şağlase diyədə moəo bıə. 2000-nə sorədə çe Boku Devlət Universiteti Filəloqiyə fakultəş de fərqlənmə diplomiş bə sə jə. 

2000-2002-nə soronədə çe həminə fakultə maqistr pilləş "Umumi zıvonşunas" ixtisasədə de fərqlənmə diplomiş bə səş jə.

2008-nə sorədə de akademik Ağamusa Axundovi rəhbərəti "Zıvonaron əloqon iyən zıvonon inkişofi məsəlon" nominə dissertasiyəş de uğuri mıdofiə kardə iyən Zıvon nəzəriyyə ixtisasə bə Filoloqiyəro fəlsəfə doktor nomış sə.

2012-nə soriku dosente. Çe zıvonşunasəti mıxtəlif istiğomətonədə bə 50 nezi məğalə, qıləy monoqrafiyə iyən 2 luğəti mıəllife. Iştə elmi fəaliyyəti bə AMEA Nəsimi nom bıə Zıvonşunasəti İnstitutədə bənəy bə navədəşə elmi koəkə dəvom kardə. Həmən çe Respublikə çand qılə elm ocəğonədə nəzəri zıvonşunasəti mıxtəlif sahonku mıhoziron handedə.

Hol-hozoədə ıştə elmi iyən pedəqoji fəoliyyəti dəvom kardə. Çe AMEA bə Nəsimi nom Zıvonşunasəti İnstituti Təhsil şebə mudire.

Ambur.az

Imiyən bahand