Barzə Tolışə bandon kələntərə zoə - Vuqar Həmati

18 İyn 2022 17:44
221

Imruj çe tolışə məholi ən ğədimə vıronədə qıləyədə çe mo bıə şair, ənıvışt, çe Azərboyconi Ənıvışton iyən Jurnaliston İbemoni uzv, çe “Aləm” jurnali sər redaktor Vuqar Mirzəzodə movardə ruje. 

Vuqar Həmati həmən çe Respublikə Tolışi Mədəniyyəti Mərənqo sədre. Əv 1975-nə sori iyunə manqi 16-də çe Liki rəyoni Hamarat diyədə muəllimə xeyzonədə çe mo bıə. Vuqar həmən vey istedadinə qıləy odəme. Əçey həm bə tolışi, həmən bə tırki tobə ısət çand qılə kitobış beşə. “Vətən” nomədə şeirə kitob 2015-nə sori çe çapo beşə. In kitob şe şairi peş “Həyf çə rujon”, “Xasay nəslinin salnaməsi”, “Ömrüm köklənib ömrümə” nomədə bıə kitobon bəpeşt beş əçominə kitobe. Kitobədə şairi dı zıvonədə nıvıştə şeiron çap kardə bıən. Bə kitobi çe tolışi yolə şair Xanəli Tolışi nıvıştə navsıxan əy sıbut kardedə ki, Vuqari ıştənış bənə şairi təsdığış kardə. Əçey şeiron həğığətən tolışə zıvoni ğəşənqəti ujənən sıbut kardedən:

Ha vənəşə, boçi jıqo,
Enovniyə tı ıştə sə.
Əvəsori kinəş oxo,
Boçi nodəş sə kulisə?

Vuqar bəştə məholi aşığə şaire. Əçəy har şeirədə bə vətəni məhəbbət ıştəni biruzə
dodə. Vuqari şeironədə ıştə jiyə dikuş qətə bə Vətənə har vırə, bə har sığe piye hiss karde bedə. 

Çe xose Tolışi zəmin,
Erəxəm bəştə vətəni.
In ton Həmat, ə ton Nəmin,
Çəş çe reço si bedəni.

Və ya:
Çəş bəmedə bo Vətəni ku bedə,
Çəşi arsən eparzedə ru bedə.

Vindəmon ki, şairi həm heca, həmən əruzədə nıvıştə şeironədə bə Vətəni, bə moə zəmini məhəbbət ıştəni nişo dodə. Imən jəqone ni, əy ıştə bə vətəni bıə
məhəbbətış de 1992 -1997-nə soronədə Vətəni xidmətədə mandeyşən sıbut kardə. 

Çe Vuqari 2016-nə sori çe çapo beşə pecminə kitobən bə vətəni məhəbbəti 
ıştənədə ehtivo kardedə. Im kitobi nomədən hiss kardə bedə. “Boy bışəmon bəştə
di” nominə kitobədə şairi bə tolışi nıvəştə şeiron qırdə kardə bıən. Bə kitobi navsıxan nıvıştə yolə şair, ənıvışt tənğıdəkə Camal Lələzoəən çe şairi vey barzə ğabiliyyətiku sıxan kardedə. 

Vuqar bəştə məholi anədə aşığe ki, ıştə kardə har koədə ımi de əməli sıbut 
kardedə. Əçəy de istedodinə tarixəvon Rəzzaq Xansıvo bə ivrə nıvıştə “Qədim 
Həmat tarixdə” nomədə kitob bə tolışi ğədimə məholi tarixi həsr kardə bıə. 
Vuqari kardəyon bə i məqalə vişqidəni. Əv həmən çokə jurnalist iyən duste. Əçı “Aləm tv”, “Ambur.az” iyən “Aləm” ədəbi-bədiiyə jurnal nomədə proyektonən oxonə soron bə tolışi bıə ən çokə mediyə proyektonədən. 

Oxonə soron bə tolışi nom bıə həmə proyekton veyniədə Vuqari imza heste. 
Həmən əçəy imza bıə proyekton həmə xəlği arədə de məhəbbəti bə yod dənoə bedə. 

Əmənən ımruj Vuqar boyli de movardə ruji mınosibəti təbrik kardəmon. Bovə kardəmon ki, əçı bino kardə koon omə soronədə həniyən vey ovc bəha. 

Movardə rujı mobarək, Vuqar boyli. Sa sor bıjiyoş!

Bə filoloqiyəro fəlsəfə doktor, dosent Arifi Rasim
Ambur.az

Imiyən bahand