Çe Şilvo di ğəhrəmonə zoə - Şəhid Əhədzadə İmaməli

24 Avq 2022 17:49
375

Imruj çe şəhid İmaməli Əhədzadə şəhid bıə ruje.

Ambur.az xəbə doedə ki, İmaməli Şəfəğəti zoə Əhədzadə 24 avqust 1997-nə sorədə Lankon şəhrədə moəo bıə. 2015-nə sorədə miyonə təhsili bə sə je bəpeşt oktyabrə manqi 5-də Lankon rəyoni Hərbi komisarəti tərəfo bə həğiğiyə hərbi xıdmət dəro kardə bedə. 2016-nə sorədə bino bıə "Aprelə canqon"ədə fəol şirkət kardedə iyən 2017-nə sori aprelə manqədə xıdməti bə sə je bəpeşt bəştə kə omedə. 

2020-nə sor sentyabrə manqi 27-də bino bıə II Qarabaği canqədə həmonə manqi 21-də xoşaxoş Lankon şəhər Hərbi komisarətiku ğeydiyyato dəvardedə iyən canqədə şirkət kardedə. Çe canqi 2-nə rujədə - sentyabrə manqi 28-də Fuzuli-Cəbrayil ıstığomətədə şə canqədə de ğəhrəmonəti şəhid bedə. Şəhidi nəşi bə Lankon rəyoni Şilvo di vardedən iyən de yolə izdihominə bə zəmin aspardedən. 

Bə Azərbaycani Respublikə Prezident İlham Əliyevi Sərancomi əsosən, İmaməli Şəfəğəti zoə Əhədzadə marde bəpeşt de “Vətəni roədə” iyən de “Bo Fuzuli ozod bero”medalon təltif kardə bedə. Xıdo rəhmət bıko. Vətən səğ bıbo!

Imiyən bahand