Çı kəy iqlə əğıl - Şəhid Çinqiz Babayev

20 Sen 2021 21:54
692

Çinqiz Sulduzi zoə Babayev 2001-nə sor sentyabrə manqi 21-də çı Liki rəyoni Mistan diədə moəo bıə. Çı kəy i qılə əğıl bıə Ceyhuni əğıləti əçəy moəo bıə diədə dəvardə. Moəş Sevinc xanım epilepsiya noxəşiku əziyyət kəşedə. Pıəş Çinqiz əğə ruhiyə noxəşe. 2001-nə sori bə Mistanədə bıə notəmom miyonə məktəbi iminə sinif şə. 2016-nə sorədə həmonə məktəbi 8-nə sinifi bə sə je bəpeşt ıştə təhsili çı Liki rəyoni bə şəhid İldırım Nuriyevi nom bıə Qosməlion di miyonə məktəbədə dəvom kardə. 2018-nə sorədə həmonə məktəbi 11-nə sinfi bə sə je bəpeşt bə “Boku Biznes iyən Kooperasiya Kollec” ğəbul bedə. Çinqiz hələ dıminə kursədə handeədə, 2018-nə sor oktyabrə manqi 3-də əy Lik rəyoni Hərbiyə komisarəti tərəfo bə həğiğiyə hərbiyə xıdmət sədo kardən iyən bə Tərtər rəyoni Cəmilli diədə bıə “N” numrəninə hərbiyə poə dəro kardən. 

Çinqiz movardə veki noxəşiku əziyyət kəşe qoroş 04 mart 2020-nə sorədə əy bə “Miyonə Hərbiyə Klinikə Hospital” vığandən. Həmonə manqi 7-də əməliyyat bıə Çinqiz 10 ruj mıolicə se bəpeşt ujən boştə xıdməti dəvom karde qoroş bə hərbiyə poə oqardə.

Çinqiz 2020-nə sori 27 sentyabrədə bino bıə iyən 44 ruj dəvom kardə II Qaraboği canqi fəol iştirokəkə bedə. Ağdərə, Tərtər iyən Suqovuşan ıstığomətədə şə qonə canqonədə yolə şucoət iyən ğəhrəmonətiyon nuşo dodə. Çinqiz həmonə canqonədə bə dışmeni qonə zərbon jedə iyən əçı xəyli coninə ğıvvon məhv kardə. Əv həmən iştə çand qılə yarəjə bıə saldətə həmroon daveə məydono bekardə. Ğəhrəmon Çinqiz Babayev 10 oktyabr 2020-nə sori tarıxədə çı Azərboyconi Respublikə ərazi bitovəti roədə şə canqədə de ğəhrəmonəti şəhid bedə. Şəhidi nəşi bəçey moəmo bıə di, bə Liki rəyoni Mistan di vardən iyən di ğəbıstonədə bə zəmin aspardən.

Bə Azərbaycani Respublikə Prezident İlham Əliyevi Sərancomi əsosən çı Liki rəyoni Mistan diədə moəo bıə Çinqiz Sulduzi zoə Babayev marde bəpeşt de “Vətəni roədə” iyən “Bo Laçıni ozod bero” medalon təltif kardə bıə. Xıdo rəhmət bıko. Vətən səğ bıbo!
               Ambur.az

Imiyən bahand