“Dədə, norəhət məbənən, har çi çoke, mı navə cəbhədə nim”- Şahin Tahirli

17 Sen 2021 18:02
691

Şahin Afati zoə Tahirli 17 sentyabr 2001-nə sorədə çı Liki rəyoni Zıvuç diədə moəo bıə. Se hovə iyən de dı boə ivrədə xıyzonədə haft kəs bıən. Şahini ıştə əğılətiş moəo bıə diədəş dəvoniyə. 2007-nə sorədə bə Zıvuç tam miyonə məktəbi iminə sinif daxil bıə. 2018-nə sorədə məktəbi 11-nə sinfi bə sə je bəpeşt bə Minqəçevir Turizm Kollec ğəbul bıə Şahin 1-nə kursi handə bəpeşt 2019-nə sori oktyabrə manqədə hələ II kursədə handeədə Lik rəyon Hərbiyə komisarəti tərəfo bə həğiği hərbiyə xıdmət sədo kardə bedə iyən Fuzuli rəyonədə bıə “N” numrəninə hərbiyə poə vığandə bedə.

2020-nə sori sentyabrə manqi 27-də II Qaraboği canq bino beədə Şahin canqədə de ğəhrəmonəti şirkət kardə iyən yolə şucoəton nuşo dodə. Əv çı dışmeni xəyli coninə ğıvvon məhv kardə. Fuzuli, Qubadli iyən Şuşa ıstığomətonədə canq kardə Şahin Tahirli noyabrə manqi 7-də çe Şuşa Daşaltı di roədə şə ğıvvətinə canqədə de ğəhrəmonəti şəhid bedə. Bı vaxt şəhidi boəən çe mıhoribə xoşaxoş iştirokəkə bedə. Boon pıə Afat muəllim bəvon nəvedəybən. Həmə şəhidon bə Fuzuli noxəşxonə varde qoroş Şahiniyən vəyo vardən iyən həmonə manqi 23-də Afat əğə ıştə şəhidə zoə zınedə. Çı şəhidi nəşi bəçəy moəo bıə di, bə Zıvuç vardən, de yolə izdihomi bə zəmin aspardən.

Şəhid deştə pıə oxonə kərə noyabrə manqi 1-də qəp je zınedə, qəp jeədə “Dədə, norəhət məbənən, har çi çoke, mı navə cəbhədə nim” -votedə.

Bə Azərbaycani Respublikə Prezident İlham Əliyevi Sərancomi əsosən çı Liki rəyoni Zıvuç diədə moəo bıə Şahin Afati zoə Tahirli marde bəpeşt de “Çı Vətəni roədə”, de “Bo Fuzuli ozod bero”, de “Bo Qubadli ozod bero”, de "Bo Şuşa ozod bero" iyən de "Canqədə vıjniyə bero" iyən təltif kardə bedə. Xıdo rəhmət bıko. Vətən səğ bıbo!
        Ambur.az

<span>“Dədə, norəhət məbənən, har çi çoke, mı navə cəbhədə nim”-</span><span xss=removed> Şahin Tahirli</span>

Imiyən bahand