Elmas Hidayəti - ZIVON BIŞO, MİLLƏTİ NOM ÇİÇ BƏBE

25 Avq 2022 15:19
382

Anə boçi çe zıvoni qardəmon,
Jıqo əmə çanə qıno kardəmon!
Zıvon nıbo, bızın əmə mardəmon!
Jıqo bışo çəmə zıvon hiç bəbe!
Oqardəmon bəştə zıvon, çiç bəbe?!


Dınyo qıləy bo milləton meydone,
Ki zumande, əçəy vırə pentone.
Damə nıboş, bəvoten əv nıdone!
Azən votdəm ısə çəşi okəmon,
Çiçimon ni boy bə məydon bekəmon.


Çe milləti deşmon ki bıə, dust ki bıə?
Bo milləti şəhid ki bıə, pust ki bıə?
Tarixədə duvot ki bıə, rost ki bıə?
In sualon cəvob çəmə zinədəy,
Im ruj hestim, ımən çəmə hınədəy!


Bəştə zıvon ketobım ni bo hande,
Tolışi nom qıləy Tolışə bande!
Şinə Tolış, çəmə dardon çanənde?
Həmmə oğon, qıləy əmə hıtəmon,
Boçi əmə bə co otəş sutəmon?


Co milləti nomi bəmə nıvıştən,
Həxon pidə? Bəmə votdən: Bınıştən!
Çoknə oşkoe? İjən çəmə sənıştən!
Nomım Tolış, bəmı co nom bo məkə!
Tı Babəki tolışiku co məkə!


Elmas votdə: In zəmonən bəqarde,
Bəvindiş ki, osyo çəxon oqarde,
Tolış ıştə tolışbeku nıqarde!
Zıvon qıləy ruşnə ni ki, həmuşkəy!
Milləti nom olət ni ki, dəqişkəy!

         ELMAS HİDAYƏTİ -1988-89 soron

Imiyən bahand