Fail Sönməz - QƏTEDƏM

06 Okt 2021 11:56
948

Çı dınyo dardi ğəmiko ve vaxte bo qətedəm,
Çəşon ki vindı nodəm, bə vətəni ro qətedəm.


Eqınim, qurbətədəm, ço tərəfım nığlə vişə,
Pay piyodə ro şedəm, do vadodəm, do qətedəm.


Im şəvırüj ki hese, çı insoni umro şedə, 
Çıl dəva ay bıvə, bə penco yaşi po qətedəm. 


Bandi zoəm,bandi baləm,yade bəmı joqnə vıran, 
Korədə band vindedəm, bə tərəfi şo qətedəm. 


Jəqo ımrüj zinəbe, sor dəvarde, vaxt pərə şı,
Bə dınyo omə ruji, həjdə sore yo qətedəm. 


Molı davlət ki dəştə bardə bə ğəv ki? Bıvıtan,
Zındənim kom rujiro kə soxtedəm, so qətedəm. 


Faili etıborış mandəni bə hiçki həni,
Peştiko jəydə çəxo, ki bəştə həmro qətedəm.

      Fail Sönməz Şirvanov -03.08.2021

Imiyən bahand