ĞƏHRƏMONON ÇE YODO BEŞEDƏNİN - Şəhid Əli Cəfərov

29 Avq 2022 13:07
294

Əli Bəyulla zoə Cəfərov 29 avqust 1993-nə sorədə çe Ostoro rəyoni Maşxon diədə moəo bıə. 1999-nə sorədə Maşxon di miyonə məktəbi iminə sinif şedə iyən 2010-nə sorədə həmonə sorədə həmonə məktəbi 11-nə sinfi bə sə jedə. 2011-nə sorədə Ostoro rəyon Hərbi komisarəti tərəfo Əli bə həğiğiyə hərbiyə xıdmət sədo kardə bedə iyən Ağdam rəyon "N" soyinə hərbiyə pooə vığandə bedə. Xıdməti devrədə baney kəşfiyyotəvoni xıdmət nuşo doə Əli 2013-nə sorədə ıştə xıdməti bəsə jedə iyən bəştə kə omedə.

27 sentyabr 2020-nə sorədə bino bıə II Qarabaği canqədə Əli oktyabrə manqi 21-də Ostoro rəyon Hərbi komisarətiədə ğeydiyyato dəvardedə iyən xoşaxoş canqədə şirkət kardedə. Çe Tərtər Əlahidədə Kəşfiyyot tabori de Xısusi Təyinotinə kəşfiyyot boluqinə (Tərtər Əlahiddə Kəşfiyyat taborunun Xüsusi Təyinatlı kəşfiyyat bölüyü) çe deşmeni peştədə uğurinə diversiyə hucumon təşkil kardedə. Ğəhrəmon Əli Murovdağ, Talış iyən Suqovuşan ıstığomətədə şə canqədə şirkət kardedə iyən yolə şucoəton nuşo doedə. Noyabrə manqi 3-də çe Azərboycon Respublikə ərozi bitovəti roədə şə canqədə de ğəhrəmonəti şəhid bedə. Şəhidi nəşi həmonə manqi maştənəy -manqi 4-də bəçey moəo bıə di, bə Maşxon di vardedən iyən de yolə izdihominə bə zəmin aspardedən. Bə Azərbaycani Respublikə Prezident İlham Əliyevi Sərancomi əsosən çe Ostoro rəyoni Maşxon diədə moəo bıə Əli Bəyulla zoə Cəfərov marde bəpeşt de “Vətəni roədə” iyən de "Bo Suqovuşani ozod bero" medalon təltif kardə bedə. Xıdo rəhmət bıko. Vətən səğ bıbo!

Ambur.az

Imiyən bahand