HAVZƏ NƏĞIL

10 İyl 2022 19:46
210

Qıləy havzə nəğıle
ım di...
de əğılətiku handedəm ım nəğıli,
kəon handedəm,
odəmon handedəm,
bandon handedəm.
Orəxdəni ım nəğıl,
çı nəğıli
havzə ranq nıştə bəçmı
dıli sıxanon.
Çiç votdəm,
çiç nıvışdəm havzi-havzi doydə çımı çaşədə.
Çı di roonsə
mandə rizon havzin,
iyo çe əğılon dılədə
niyo bə orzuon havzin.
Şukur bə Xıdo,
havze hələ 
çı nəğıli dılədə bə 
umu,
çe əğılon dılədə bə orzuon. 
Im şeirən i mışt nəğıle
havzə ranqədə.

Vuqar HƏMATİ 

Imiyən bahand