Imruj çe şəhid Mehdizadə Əli moəo bıə ruje

15 Avq 2022 15:04
237

Imruj çe Vətəni canqi şəhid, kəşfiyyotəvon Əli Mehdizadə moəo bıə ruje

Ambur.az xəbə doedə ki, Əli Məcidi zoə Mehdizadə 15 avqust 2001-nə sorədə Lankon şəhrədə moəo bıə. Miyonə təhsili bə sə je bəpeşt çe Lankon rəyon Hərbi komisarəti tərəfo bə həğiğiyə hərbiyə xıdmət vığandə bıə. Çe Azərbaycani Xısusi Təyinotinə Ğıvvon sərboz bıə Əli Mehdizadə 2020-nə sori sentyabrə manqi 27-ku Azərbaycani Silohinə Ğıvvon tərəfo çe Ermənistoni işğoli jiyədə bıə ərozion ozod karde qoroş bino bıə II Qarabaği canqədə fəol iştirok kardə.

Murovdağ, Cəbrayil, Fuzuli, Xocavənd iyən Şuşa ozodəti roədə şə ğıvvəynə canqədə yolə iqidətion nuşo doedə, bə dışmeni qonə zərbon enovnedə, xəyli coninə ğıvvə məhv kardə. Cəbrayil ıstığomətədə şə canqədə ıştə amiku bə yarə qındə iyən bə hospital vırəbəvırə kardə bedə. Mualicə se bəpeşt tojədən bə canq umjən bedə. 2020-nə sor noyabrə manqi 1-də kəşfiyyotəvon Əli çe Şuşa rəyoni Daşaltı di ıstığomətədə şə ğıvvəynə canqədə de ğəhrəmonəti şəhid bedə. Şəhidi nəşi manqi 2-də bəşəv bə Lankon vardən, maştənəy ruji de yolə izdihominə bə zəmin aspardən.

Bə Azərboycani Respublikə Prezident İlham Əliyevi Sərancomi əsosən, Lankonşəhrədə moəo bıə şəhid kəşfiyyotəvon Əli Məcidi zoə Mehdizadə marde bəpeşt de "Bo Kəlbəcəri ozod bero", de "Bo Xocavəndi ozod bero", de "Bo Şuşa ozod bero", de "Bo şucaətiro", de "Cəsurə daveəkə" iyən de "Vətəni roədə" medalon təltif kardə bıə. 

Xıdo rəhmət bıko. Vətən səğ bıbo!

Imiyən bahand