Imruj çe şəhid Mikayılzadə Rəşadi moəo bə ruje - ŞİKİl + VİDEO

30 Sen 2022 20:46
214

Əslış çe Liki rəyoni Cəmoşay diyku bıə Rəşad İlhami zoə Mikayılzadə 30 sentyabr 1995-nə sorədə Boku şəhər Yasamal rəyonədə moəo bıə. Kəy iqlə əğıl bıə Rəşad ıştə əğılətiş Yasamal rəyonədə dəvoniyə. 2002-nə sori bə Nəsimi rəyon 240 numrəninə tam miyonə məktəbi iminə sinif şə. Rəşad həm deştə təhsili, həməən deştə tərbiyə çəşəçi bero çəy şikli bəçəy handə məktəbi şərəf lovhə jedən. 5-nə sinfi bə sə je bəpeşt ıştə təhsili Sabunçu rəyon 311 numrəninə məktəbədə dəvom kardə. 2013-nə sorədə təhsili bə sə je bəpeşt bə Sumqayit Devlət Universiteti maliyyə iyən muhasibat uçotu ixtisos ğəbul bedə. 2015-nə sori dəvoniyə bıə Avropə Hənəkondə bənə xoşaxoşi şirkət kardero de təşəkkurnomə təltif kardə bedə.

Rəşad Mikayılzadə 2019-nə sorədə Yasamal rəyon Hərbə komisarəti tərəfo bə həğiğiyə hərbiyə xıdmət sədo kardə bedə iyən bə Qazax rəyonədə vırəbəvırə bıə “N” numrəninə hərbiyə poə dəro kardə bedə. Dust-tanışi arədə yolə hurmət soyb bıə Rəşad ıştə xıdmət kardə hərbiyə poədəən ıştə kəməndiron iyən sərbozon yolə hurməti ğəzənc kardə. Bəştə nımunəvi xıdməti qoroş 2020-nə sorədə de fəxri fərmoni təltif kardə bedə.

Rəşad 2020-nə sor 27 sentybarədə bino bıə II Qaraboği canqi iminə rujiku canqədə şirkət kardə. Bə dave Fuzuliku bino kardə Rəşad yolə şucoət iyən ğəhrəmonəti nuşo dodə. Peşo Xocavənd ıstığomətədə şə qonə canqədə şirkət kardə. Bə dışmeni qonə zərbon jedə iyən çəy xəyli coninə ğıvvə məhv kardə. Rəşad deştə şucaəti ıştə nomi de ğızılə hərfon bə tarıx nıvıştə. Ğəhrəmon Rəşad 09 noyabr 2020-nə sori çı Azərboyconi Respublikə ərazi bitovəti roədə şə qonə canqədə de ğəhrəmonəti bə şəhadəti mərtəbə rost bedə. Rəşadi şəhid be xəbə həmonə manqi 20-də bəçey valideynon votə bedə. Manqi 21-də Rəşadi nəşi bə Boku şəhr vardən iyən II Fəxri Xiyobonədə de yolə izdihomi dəfn kardən.

Bə Azərbaycani Respublikə Prezident İlham Əliyevi Sərancomi əsosən, Boku şəhər Yasamal rəyonədə moəo bıə Rəşad İlhami zoə Mikayılzadə marde bəpeşt de “Vətəni roədə”, de “Bo Xocavəndi ozod bero” iyən de “Canqədə çəşəçi bero” medalon təltif kardə bedə. Xıdo rəhmət bıko. Vətən səğ bıbo!

Xıdo rəhmət bıko!

Xəbə bə tırki bahandən: https://ambur.az/veten-muharibesi-sehidi-evin-tek-ovladi-mikayilzade-resadin-dogum-gunu-qeyd-edilib

Imiyən bahand