Lankonədə 9 sinninə əğıl de bo jə maşini jiyədə mande mardə

23 May 2022 16:13
429

Lankoni rəyonədə 9 sinninə əğıl beehtiyotətiku bə bo jə maşini ji eqıniyə, deştə sə xəsorəti noxəşxonədə mardə.

Ambur.az xəbə dodə ki, çe Bəleton di sokin, 1979-nə təvəlludinə Zohrab Əğəhuseyni zoə Quliyev deştə idorə kardə "Zil -131" markəninə maşini bo aləf vardero bə hamusuə di -Horavənc şə. Iştə zoə 2013-nə təvəlludinə Nemət Quluzadəşən deştə bardə. Bə ərozi nez beədə Nemət çe doonku boftə bıə kəybə okardero maşiniku evoə. Əçey pıə isə maşinış bə hərəkət dənoə. Bın vaxti bədbəxtə hodisə bıə əybbəştə zoəş xəsorət jə. Nemət bə Lankoni Rəyoni Miyonə Noxəşxonə rosniyə bıə. Əncəx həkimon səyon nəticəşon doə ni, əçey jimoni xilos karde mımkun bıə ni.

De fakti əloğədor otır-otır kardə bedə.

Imiyən bahand