Likədə ın məktəbi məzun veyə balış qırdə kardə iyən yolə nəticəş nuşo doə

20 İyn 2022 15:28
247

Çe Liki rəyoni bandə diyonədə bıə bə N.Ağayev nom Bulidıl di tam miyonə məktəbi məzun de veyə bal qırdə karde yolə nəticəş nişo doə.

ambur.az-i xəbə qoroş, məktəbi məzun Bayramova Lətifə Səadətqulu kinə 
 IV qrupədə 605 balış qırdə kardə və yolə nəticəş nuşo doə.

Imiyən bahand