Masalliədə fəhlə ıştə koy həmroş de mışti jəşe, kıştəşe

09 İyn 2022 15:21
337

Masalli sokin ıştə koy həmroş de mıştə jəşe, kıştəşe

Ambur.az xəbə doedə ki, bə Masalli Rəyon Prəkrəturəku doə məlumati qoroş, iyunə manqi 08 1992-nə sorədə moəo bıə Qadir Huseynovi Masalli rəyoni əroziədə xəsorət se iyən sə xəsorətiku marde həxədə bə rəyoni prəkrəturə məlumat daxil bıə.

Bardə otır-otıri nəticədə mıəyyən kardə bıə ki, çe ziyanbıkəşi koy həmro, 2002-nə sorədə moəo bıə Huseynxan Cəfərov bənə fəhlə ko kardə ərzağə anboədə çəvon arədə bino bıə mıbohisə vaxtədə bə Qadir Huseynovi səj de mıştiş jə. Nəticədə, Qadir ıştə sə xəsorətiku hodisə vırədə mardə.

De faktinə əloğədor Masalli Rəyon Prəkrəturədə de Cinoyətə Məcəllə 126.3 (ğəsto bə xəşiəti qonə ziyon je beehtiyotətətiku zərərbıkəşə şəxsi marde səbəb beədə) maddə cinoyətə ko bino kardə bıə.

Imiyən bahand