Qubadli ıstığomətədə şəhid bıə - Sərboz Samir Allahverdiyev

07 İyn 2022 09:15
216

Imruj çe şəhid Samir Allahverdiyevi moəo bıə ruje

Ambur.az-i xəbə qoroş, Samir Elçini zoə Allahverdiyev 07 iyun 2001-nə sorədə Lankon şəhərədə moəo bıə. 2007-20018-nə soronədə bə R.Məmmədov nomədə bıə 5 numrəninə Lankon şəhər tam miyonə məktəbədəş təhsil sə. Iştə təhsili bə sə je bəpeşt, 2019-nə sorədə Lankon rəyon Hərbi komisarəti tərəfo bə həğiğiyə hərbiyə xıdmət sədo kardə bedə iyən bə Ağcəbədi rəyonədə bıə "N" soyinə hərbiyə poə vığandə bedə.

2020-nə sor sentyabrə manqi 27-də bino bıə II Qarabaği canqədə Samirən iştirok kardə iyən çe Fizuli, Cəbrayil, Qubadli ozodəti roədə şə ğıvvəynə canqədə yolə iqidətion nuşo dodə. Oktyabrə manqi 22-də Qubadli ıstığomətədə şə canqədə de ğəhrəmonəti şəhid bedə. Əçey nəşi bə Lankon şəhər vardən iyən de yolə izdihominə bə zəmin aspardən. Samir subay be.

Bə Prezident İlham Əliyevi Sərəncomi əsosən, Samir Elçini zoə Allahverdiyev marde bəpeşt de "Bo Cəbrayili ozod bero", de "Bo Qubadli ozod bero" iyən de "Vətəni roədə" medalon təltif kardə bedə.

Xıdo rəhmət bıko!

Imiyən bahand