Rafiq Murad BİOQRAFİYA VƏ ŞERON

14 İyl 2017 15:42
407

Muradov Rafiq Mirzəhəsəni zoə (Rafiq Murad) 1952-nə sor dekabri 24-də Ostoro rəyon di Səkədə bə dınyo omə.

1970-nə sorədə oroxniyəşe Ostoro rəyon Şıvü di miyonə məktəb. 1980-nə sorədə Bokü Osınəro Texnikumış bə sə jə. Səvet hıküməti devrədə bəştə ixtisasi qora müxtəlif konədə ko kardəşe.
Tolışi iyən tırki zıvononədə şeeron nıvıştedə. "Astara", "Tolışi sədo", "Nəbz" rüjnoməonədə, "Alov", "Söz" iyən “Aləm” jurnalonədə kali şeeronış çap bə. "Astaranın ilk milli qəhrəmanı" kitobədə çəy şeironko istifadə kardə bə.

ĞƏDIRİ HONİ 
İ kəsi i rüj ve ak orıte,
Ğədıri honiş tojədən rıte.
Ov jıqo çok be, lap çəşimon ars,
Ovi çokəti hiç kiko məpars.
İskaniy peşom, i dəğə bınışt
Jıqo bəzneş ki, şəş de bə vəşt.
İ rüjən omən, bəmışon vote
Tı çıroş nıştə, honişon pote.
Traktor omə rü qəvış baste,
Rüko ov omə honi səş haste.
Az tıləym, diəm kay bə zəmini,
Jıqo bızın ki, yo honi bəni.
Əve ki, votdəm, har şeyşon zınə
Ğədıri honi ğədrışon nıznə.

BƏŞTƏ ZOƏ NƏSİHƏT
Həşi nıştedə, emandə toyki,
Dınyoədə əncəx mandedə çoki.
Çoki nıkardoş, tı çok bedəniş,
Xəlxi çəşədə tı pok bedəniş.
Az bətı votdəm, ha şinə boli,
Hürmətı bıbo bə rüki, yoli.
Yol bə vırədə tı boy tam bıjən,
Mıştəri nıbo, tı hiç qəp məjən.
Maştə rə pebi, bıvot, ha Xıdo,
Yəğın ki Xıdo nətı hay bədo.
Dıqlə zoəm heste - dıli dıqlə sim,
Qıləy Alime ə qıləyni Asim.
Hovəşon heste: Şəfəq, Təhminə,
Lalə çəvonsə lap qədə kinə.
Şeir handəm, Alim bə əzbər votdə,
Asim qüş doydə, əvən omütdə.
-Votdə yol bəbem, bə məktəb bəşem,
İminə zanqi az ıştan bəjem.
Asim əğıle, hələ ve qədəy,
Alim omütdə şeiron, nəğlon bəy.
Votdə, biləm tı, az bəştı ğıbon,
Əhədə mamü şeire çımı con.
Az votdəm bəvon: -Ay bərəkallah
Şımənən bəben şair, inşallah.
Əğıl ki əğıl, ağlış bırdəni,
Ve şeyon hələ əv çok zındəni.
Parsedə mıko ım çoknə qəpe,
Nıvıştə bedə dınyo çəş çəpe.
Şair nıvıştə, tı bovə bıkə
Oxoədə votdə, tı bovə məkə.
-Mistonədə ki molışq bəğande?
-Mıtolən -bıvot, hiç viz bəvarde?
Votdəm: -qədəş tı, hələ zındəniş,
Yolə merd bəbeş, həmmə şeyon bəzneş.
Şair votdəxo: -"Jimon peqardə
İnson peqardə, semon peqardə,
Ve kəsi ımrüj əğidə qardə,
Dıyo ov hışk bə, osmonən qardə".
Azən əlavə bıvotom iqlə,
Hındılə bıri borani vardə?
Votdəm ki balə mıni çok bıməs,
Zəmonə tərse, inson dəmərəs.
Isət tı bıvot, ım çokoy boto
İ-dıqlə qijə kışdə zandəqo.
Pidə hiç mənışt, bıkə hejo ko
Dardı-xıfət bə i-dıqlə hə bo.
Tı boy rəhm bıkə, ha xosə Xıdo,
Əğidə qora Tı mədə cəzo.

*Əhədə mamü - Əhəd Muxtar


KƏNDİM BELƏ YALANDI
Dağ yerlərə keçmişdə,
"Değ" demişlər babalar.
Belə ulu sözlərdən,
Yaranmış el-obalar.

"Değ"lə "di" qoşa gəldi,
Qucaqlaşıb birləşdi.
Belə qəfil görüşdən,
Peyda olmuş "Deqədi".

"Değ" sözü - "dağ yeri"dir,
"Di" məkandır, ya kənddir.
"Deqədi" ki deyəndə,
O, "dağ kəndi" deməkdir,

Yaşa, adınla yaşa,
Bu arzum, həm də əhdim.
Səndə var min tamaşa,
Gözəl, göyçəkdi kəndim.

Deqədim, ay Deqədim,
Sorağın çoxdur qədim.
Qəhrəmanlıq rəmzisən,
Tarix boyu, a kəndim!

BOYATİON
Im dıl bə dıli bande,
Dardi çımı dıl kande.
Bəbebü tı bıparsoş,
Cıvon, saatı çande?
***
Az ıştı həsrətədəm,
Tı mını vardə bə təm,
Mıni nodəş, şedəş tı,
Bəmıro bedə matəm.
***
Xanım, boy mıni bıməs,
Bəmı lozim ni co kəs.
Çəxtəş bəmı dard bədo
Ha zolım, ha dəmərəs!
***
Az aşığim bə bandi,
Bı bandi ne, bə bandi.
Bəbebü ımrüjnəko
Bıboş çımı pəvandi.

"Aləm" jurnali N:4 (4)

 

Oxşar xəbərlər