Şəhid Nayib Qasımovi moəo bıə ruje

12 İyn 2022 06:21
171

Imruj çe şəhid Nayib Qasımovi moəo bıə ruje

ambur.az-i xəbə qoroş, Nayib Akifi zoə Qasımov 12 iyun 1997-nə sorədə çı Masalli rəyoni Mədo diədə moəo bıə. 2004-2014-nə sorədə Mədo di tam miyonə məktəbədəş handə. 2015-nə sorədə Nayib çı Masalli rəyon Hərbi komisarəti tərəfo bə həğiğiyə hərbi xıdmət şedə iyən 2017-nə sorədə xıdməti bə sə je bəpeşt bəştə kə omedə. 2016-nə sori "Aprelə canqon" iştirokəkə bedə.

Nayib Qasımov i mıddət kədə mande bəpeşt, həmunə sorədə -2017-nə sorədə xoşəxoş bə hərbi xıdmət şedə iyən Xısusi Təyinotinə Ğıvvonədə de çavuş rutbənə bə Vətəni xıdmət kardə. 2020-nə sor sentyabrə manqi 27-də bino bıə II Qarabaği canqədə Nayib baney Xısusi Təyinotinə Ğıvvon sərbozi canqədə iştirok kardə, bə deşmeni qonə zərbon enovnienə iyən xəyli coninə ğıvvə məf kardenə ıştə nomi bə tarıx nıvıştedə. Oktyabrə manqi 6-də çı Cəbrayil rəyoni ozodətə roədə şə ğıvvəynə canqədə Nayib de ğəhrəmonəti şəhid bedə. Şəhidi nəşi bəçey moə bıə di, bə Mədo di vardən iyən vəyo bıə ğəbıstonədə bə zəmin aspardən. 

Bə Azərbaycani Respublikə Prezident İlham Əliyevi Sərancomi əsosən, Nayib Akifi zoə Qasımov marde bəpeşt de "Vətəni roədə", de "Bo Cəbrayili ozod bero" iyən de "Bo hərbiyə xıdmətonro" medalon təltif kardə bedə. Xıdo rəhmət bıko. Vətən səğ bıbo!  

Imiyən bahand