Talış dilində şeir

02 Fev 2021 07:39
651

         POZİ KAŞDƏ HİYON TIŞİJON ĞANDƏ

Qemıjon çı hıri sənışdən ijən,
Hiton ımsornə vay suə bəkarden.
Vənəşon haymədə bənışden ijən
Bə havzə çiməynon diə bəkarden.


Əvəsorə vədə va-voş ebəka,
Rə-rə bə cuş bomen osmoni avon.
Həşi bə sard-mardi diə nibəka
Bandi vay ov bəka, qur bəben ovon.


Rujon bo i yəndı diən ebəkan
Hırən dı hiton bə daveye beşə.
Tiəynə kulonən zizə obəkan,
Əvəsor bəçəvon nave bebəşə.


Şoy-şoyku bəsıren çı bandi ronən
Vılon dıl bəvəşe bənə otəşi.
Bebəşen çı lona sio moronən
Si coni ıştəni bədon bə həşi.


Orzuon kutangin, dıl qıləy andə,
Dard-ğəmon çaşədə ars bəben, bəşen.
Pozi kaşdə hion tişıjon ğandə,
Bə i manq yol bəben, havz bəben bəşen.

                         Şahin HƏMİDİ

Imiyən bahand