Velədi ğəhrəmonə zoə - Şəhid Vusal Huseynov

10 İyn 2022 14:22
175

Imruj çe şəhid Vusal Hüseynovi moəo bıə ruje

ambur.az-i xəbə qoroş, Vusal Yəhya zoə Huseynov 10 iyun 2001-nə sorədə çe Lankon rəyoni Velədi diyədə moəo bıə. 2007-2016-nə soronədə Lankon şəhər 8 numrəninə miyonə mktəbədəş handə. 2016-2018-nə soronə Lankon Texniki Kolleci maşinərom-mexanikə ixtisosiro təhsil sedə. 2019-nə sorədə Lankon rəyon Hərbi komisarəti tərəfo bə həğiğiyə hərbi xıdmət sədo kardə bedə iyən Devlət Sərhəd Ğoşunon "N" soyinə hərbiyə poə vığandə bedə.

Azərboyconi Ləşqəri Sərhəd Ğoşunon sərboz bıə Vusal Huseynov 2020-nə sor sentyabrə manqi 27-də bino bıə II Qarabaği canqədə iştirok kardə. Zənqiloni ozodəti roədə şə canqədə yolə ğəhrəmonəti nuşo doedə. Noyabrə manqi 8 2020-nə sorədə Zənqilon rəyonədə bıə 811.0 bılındəti ıstığomətədə şə canqədə şəhid bedə. Şəhidi nəşe bə Lankon vardən iyən de yolə izdihominə bə zəmin aspardən. 

Çe Prezidetn İlham Əliyevi Sərəncomi əsosən, Vusal Huseynov marde bəpeşt de "Vətəni roədə", de "Bo iqidətiro" iyən de "Bo Zənqiloni ozod bero" medalon təltif kardə bedə.

Xıdo rəhmət bıko!

Imiyən bahand