Vuqar Həmati: DINYO SƏO MƏŞİ

26 Avq 2022 12:50
387

Çı dınyo səo vey məşi, boli... 
vey odəmış çe aspo eğandə...
vey odəmış aspo kardə.


Sıftə bə odəmi 
dim sıredə, 
çəğın odəmi umri 
dastorədə horedə.


Çı dınyo səo vey məşi, boli...
İ çaşış əvəsore, 
i çaşış zımıston.
De kom çaşiş pidə 
diyə kardə bə odəmi.
Bə kamti zoə 
çok-çoki diyə kardə əv...


Çı dınyo səo vey məşi, boli...
İkərən vindəş 
roon okırınedə çe lınqi jiyo.
Be ro oğətedə odəmi.

Çı dınyo səo vey məşi, boli...
İ çaşış sıredə, i çaşış bəmedə.
Odəmi umr dəvardedə 
çəy dı çaşi arədə.

         Vuqar HƏMATİ

Imiyən bahand